Warunki korzystania i polityka prywatności

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204; zwanej dalej „Ustawą”).
  2. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z aplikacji mobilnej Panela (zwanej dalej „Aplikacją”), wymagania techniczne rekomendowane do obsługi Aplikacji, warunki zakończenia korzystania z Aplikacji, odpowiedzialność za wady Aplikacji oraz sposób dochodzenia roszczeń powstałych w związku z funkcjonowaniem Aplikacji.
  3. Właścicielem wszelkich praw do Aplikacji, jak również Usługodawcą w rozumieniu Ustawy są:
   1. Olga Duszyńska, prowadząca działalność w Łodzi przy ulicy Bydgoskiej 46/14, 91-036 Łódź, NIP 7272738114
   2. Cezary Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CSITE Cezary Wojciechowski w Słowiku przy ulicy Wiosennej 4C, 95-100 Zgierz, NIP 7322190470

   – zwani dalej Usługodawcą.

  4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają na:
   1. Tworzeniu kosztorysów budowlanych w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika
   2. Możliwości wyeksportowania stworzonego kosztorysu w formacie PDF
   3. Możliwości udostępnienia stworzonego kosztorysu
   4. Tworzenia notatek przypisanych do stworzonego kosztorysu
  5. Aplikację można pobrać korzystając ze sklepu internetowego Google Play.
  6. Korzystanie z Aplikacji jest płatne.
  7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji obciążają Użytkowników na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych wynikłych w związku z korzystaniem z Aplikacji oraz aktualizacją Aplikacji.
  8. Aplikacja oraz wszystkie jej elementy, w tym kod źródłowy Aplikacji, rozwiązania techniczne, graficzne stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
 2. Wymagania techniczne i ogólne warunki dostępu

  1. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy spełnią wskazane poniżej warunki techniczne, uregulują opłatę licencyjną, pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu oraz poprawnie zainstalują ją na urządzeniu mobilnym.
  2. Do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji na urządzeniu wymagane jest:
   1. System Android w wersji co najmniej 4.1.
  3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w rozdziale 1. punkt 5. Regulaminu stanowi naruszenie Regulaminu i wyłącza odpowiedzialność Usługodawcy za jej treść i wady.
  4. Do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania Aplikacji w jej wersji podstawowej wymagane jest:
   1. Wyrażenie zgody na dostęp Aplikacji do biblioteki plików urządzenia
  5. Aplikacja do funkcjonowania w wersji podstawowej nie wymaga dostępu do Internetu – z wyłączeniem przypadków konieczności dokonania niezbędnych aktualizacji Aplikacji
 3. Opcjonalne funkcje Aplikacji

  1. Użytkownik może wprowadzić do Aplikacji dane indywidualizujące (w tym: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, NIP, adres) w celu uwidocznienia ich w wersji końcowej utworzonego kosztorysu. Dane zapisywane są w pamięci aplikacji, na urządzeniu Użytkownika. Aplikacja nie udostępnia danych Użytkowników Usługodawcy, ani podmiotom trzecim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodania, zmiany lub usunięcia dodatkowych funkcji aplikacji, nieobjętych katalogiem świadczonych usług wymienionym w rozdziale 1. punkt 4. Regulaminu.
 4. Opłaty za korzystanie z aplikacji

  1. Korzystanie z Aplikacji wymaga uiszczenia jednorazowej opłaty licencyjnej.
  2. Użytkownik uiszcza opłatę za pośrednictwem sklepu internetowych aplikacji, z którego pobiera Aplikację.
  3. Usługodawca ustala wysokość opłaty licencyjnej na poziomie 14,99 PLN (słownie: czternaście 99/100 złotych) brutto.
 5. Ogólne zasady korzystania z aplikacji

  1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
  2. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy

  1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
  2. Usługodawca zastrzega sobie 3 dniowy termin do wszczęcia procedury usuwania wad Aplikacji, które zostały mu zgłoszone przez Użytkowników.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, jak również warunki techniczne samych urządzeń, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 7. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji. Zakończenie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
  2. W przypadku zakończenia korzystania z Aplikacji Usługodawca zachowuje pobraną opłatę licencyjną.
  3. W przypadku zakończenia korzystania z Aplikacji w przeciągu 48h od jej pierwszej instalacji możliwy jest zwrot opłaty licencyjnej – za pośrednictwem sklepów internetowych aplikacji, zgodnie z zasadami przyjętymi w ich regulaminach.
  4. W przypadku ponownego zakończenia korzystania z Aplikacji, w przypadku wcześniejszego zakończenia korzystania na zasadach opisanych w punkcie poprzednim, zwrot opłaty licencyjnej nie będzie możliwy.
  5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia, z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 8. Polityka Prywatności

  1. Do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji nie jest konieczne podawanie żadnych danych osobowych Użytkownika.
  2. Usługodawca w ramach świadczonych usług nie gromadzi oraz nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników – wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji zapisywane są wyłącznie w pamięci Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkowników.
  3. Jedynym przypadkiem przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników jest skorzystanie przez Użytkownika z możliwości skontaktowania się z Usługodawcą w ramach opcji „pomocy technicznej” za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@panela-kosztorysy.pl
  4. Usługodawca zaświadcza, że wszelkie ewentualnie uzyskane dane osobowe Użytkowników podlegają szczególnej ochronie przechowywane są na zabezpieczonym serwerze.
  5. Aplikacja korzysta z usługi Google Analytics, w celu gromadzenia w pełni zanonimizowanych danych dotyczących funkcjonowania Aplikacji.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne gromadzenie danych Użytkowników przez dostawcę usługi Google Analytics, a co za tym idzie za politykę prywatności Google Analytics oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach dostarczanych przez Google Analytics usług.
  7. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności sklepów internetowych aplikacji. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności sklepów internetowych aplikacji oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach sklepów internetowych aplikacji.
 9. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej kontakt@panela-kosztorysy.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji, jak również datę stwierdzenia wady.
  3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej – na adres z którego dokonano zgłoszenia lub wskazany w zgłoszeniu, o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 10. ZMIANY I DOSTĘP DO REGULAMINU

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
  2. O każdej zmianie regulaminu Usługodawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem Aplikacji.
  3. Niewyrażenie zgody przez Usługobiorcę na zmianę regulaminu skutkować będzie niemożnością dalszego korzystania z Aplikacji i poczytane zostanie za wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Usługodawca zapewnia dostęp do regulaminu za pośrednictwem witryny: https://panela-kosztorysy.pl/polityka-prywatnosci/
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Użytkownika do wniesienia opłaty licencyjnej.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich roszczeń wynikających z korzystania z Aplikacji, jak również z niniejszego Regulaminu i zawartej w nim Polityki Prywatności jest sąd właściwości ogólnej Usługodawcy – na podstawie art. 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 30.12.2018